Využívanie našich webových stránok znamená, že budú na Vašom zariadení umiestnené súbory cookies alebo podobé technologické riešenia na funkcionálne, štatistické a marketingové účely. Súhlas s cookies môžete v každom okamihu modifikovať alrbo zrušiť v nastaveniach prehliadača.

Uzavrieť Viac informácií

I. ÚDRŽBA
Táto politika ochrany súkromia týka sa webových stránok sk.crossin.pcc

II. Správca osobných údajov
Správcom Vašich osobných údaov je spoločnosť PCC Prodex Sp. z o.o. so sídlom v Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny), číslo KRS 0000024928 Obvodný súd pre Vroclav-Fabryczna vo Vroclavi, IX Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, DIČ 522-18-03-295, IČO 012290187, Základné imanie 50 000 PLN, Zaplatené imanie 50 000 PLN.

Môžete tiež kontaktovať nášho Inšpektora na ochranu údajov:
odo.prodex(at)pcc(dot)eu

Správca prehlasuje, že bude venovať osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečí, že:

 1. spracováva Osobné údaje v súlade so zákonom, spôsobom spoľahlivým a transparentným;
 2. zhromaždené Osobné údaje na konkrétne, výrazné a právne odôvodnené ciele a ďalej spôsobom nie v súlade s týmito ;
 3. Osobné údaje sú primerané, vhodné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na ciele, pre ktoré sú spracovávané;
 4. Osobnú údaje sú správne a v prípade potreby aktualizované;
 5. uchovávan Osobné daje vo forme, ktorá umožňuje identfikáciu osoby, ktorej sa týkajú údaje, po dobu nedlhšiu, ako je to nevyhnutné na ciele, v ktorých sú tieto údaje spracovávané;
 6. spracováva Osobné údaje spôsobom, ktorý zaisťuje vhodnú bezpečnosť, vrátane ochrany pred nepovoleným spracovaním alebo spracovaním nie v súlade so zákonom a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení.

III. Cieľ spracovania
Osobné údaje môžu byť spracované Správcom okrem iného za účelom:

 1. komunikácie a poskytnutia odpovede na správu. Základom pre spracovanie osobných údajov je odôvodnený záujem správcu údajov alebo tretej strany napr. spätná väzba s Vami, náš marketing alebo marketing našich partnerov, vrátane Skupiny PCC.
 2. uzavretia a realizácie zmluvy o poskytovaní služieb alebo predajnej zmluvy – základom pre spracovanie je nevyhnutnosť uzavretia zmluvy;
 3. priameho marketingu produktov alebo služiev Správcu a subjektov zo Skupiny PCC – k okamihu podania námietky proti spracovaniu údajov za týmto účelom alebo zrušenia súhlasu – základom spracovana je realizácia odôvodnených záujmov správcu alebo tretej strany alebo súhlas;
 4. plnenia právnych povinností Správcu (napr. daňových, účtovných, týkajúcich sa vybavovania reklamácie) – po dobu trvania týchto povinností alebo po dobu nevyhnutnú pre preukazanie splnenia týchto povinnosti orgánom oprávneným vykonávať kontrolu v tomto rozsahu – základom spracovania je právna povinnosť správcu;
 5. stanovenia, obhajoby a vymáhania nárokov – po dobu, po ktorej sa premlčia nároky (napr. vyplývajúce zo zmlúv) alebo po dobu trvania prípradných konaní – základom spracovania je právna povinnosť správcu.

Zadanie Osobných údajov je dobrovoľné, avšak sa môže ukazať nevyhnutné napr. pre uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo poskytnutie odpovede na dotaz alebo za účelom komunikácie.

Pokiaľ sa spracovanie Osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, budete mať právo odvolať súhlas v ľubovoľnom okamihu; pričom zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

IV. Príjemcovia osobných údajov

 1. Osobné údaje môžu byť sprístupnené vonkajším subjektom výhradne v zákonnych medziach, za účelom a v rozsahu nevyhnutnom o.i. pre správnu realizáciu Predajnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb.
 2. Správca môže zveriť spracovanie Osobných údajov tretím subjektom s cieľom vykonávania úkonov súvisiacich s podnikaním, ako aj na účely súvisiace s vymáhaním nárokov alebo obhajobu proti nárokom týkajúcim sa využívania služieb alebo produktov. Týmito subjektami môžu byť:
 1. externé poradenské spoločnosti (vrátane právnych, audítorskych, daňových, marketingových a účtovných);
 2. externí špecialisti z rozsahu IT;
 3. subjekty podporujúce Správcu v rozsahu obsluhy korešpondencie;
 4. kuriéri – v prípade korešpondencie alebo kuriérskych zásielok;
 5. operátori internetových platieb alebo banky – v prípade finančných vyúčtovaní;
 6. subjekty spolupracujúce so Správcom v rámci predajných služieb;
 7. a iné subjekty zo Skupiny PCC, ktoré realizujú pre Správcu niektoré z vyššie uvedených služieb.

V. Práva subjektov údajov

V každom prípade je subjekt údajov oprávnený:

 1. k prístupu do Osobných údajov (vrátane napr. obdržania informácie, ktoré Osobné údaje sa spracovávajú),
 2. žiadosť o opravu a obmedzenie spracovanie Osobných údajov (napr. pokiaľ sú nesprávne);
 3. odstrániť Osobné údaje (napr. v prípade, keby neboli spracúvané v súlade so zákonom);
 4. prenášať Osobné údaje, ktoré dodal správcovi a ktoré sú spracúvané automatizovaným spôsobom, a spracovanie sa vykonáva na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, napr. do iného správcu;
 5. podania námietky proti spracovania Osobných údajov na základe predpokladu, že sú nevyhnutné na účely, ktoré vyplývajú z právne odôvodnených záujmov realizovaných správcom alebo treťou stranou, vrátane najmä proti spracovaniu na marketingové účely;
 6. namietať do príslušného orgánu pre ochranu osobných údajov.

VI. COOKIES
Správca využíva súbory typu cookie (malé textové súbory tzv. cookies), ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa s cieľom získavať údaje o využívaní webových stránok Používateľmi.

Súbory cookies umožňujú o.i.:

 1. udržanie sesie Používateľa po prihlásení, vďaka čomu je nedostatok nevyhnutnosti zvláštneho prihlásenia na každej podstránke Webových stránok;
 2. prispôsobenie obsahu Webvých stránok k potrebám a záujmom Používateľov;
 3. vyhotovenie štatistík návštev Webových stránok;
 4. d. vytváranie webových prieskumov a zabezpečovanie ich proti opakovanému hlasovaniu tých istých osôb.

Informácie získavané vďaka súborom typu cookie zahŕňajú o.i. názov dodávateľa webových služieb, adresy IP Používateľov, krajina pôvodu, z ktorého sa Používatelia spájajú s webovými stránkami.

V rámci Webových stránok sa používajú dva základné druhy súborov cookies: „relačné” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). „Relačné“ cookies sú dočasné súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení Používateľa služby, kým sa neodhlási, opustí webové stránky alebo vypne softvér (webový prehliadač). „Trvalé“ súbory cookies sa uchovávajú na koncovom zariadení Používateľa po dobu určenú v parametroch súborov cookies alebo k okamihu ich odstránenia Používateľom.
V mnohých prípadoch softvér pre prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) automaticky povoľuje uchovávať súbory cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používateľ môž v každom okamihu odstrániť súbory typu cokies, ktoré sa uchovávajú na jeho koncovom zariadení alebo zablokovať možnosť ich umiestňovania v nastaveniach webového prehliadača (aj v mobilnom telefóne alebo inom zariadení, ktoré umožňuje prístup k internetu). Viac informácií ohľadom súborov cookies je dostupných v oddiele „Pomoc“ v menu webového prehliadača.
Správca Vás informje, že obmedzenia využívania súborov cookies môžu mať vyplyv na niektoré funkcionality dostupné na webových stránkach.
Správca na svojich webových stránkach využíva služby spoločnosti Google:

1. Google Analytics – služba, ktorá umožňuje zhromažďovanie údajov pre potreby analýzy štatistík návštev webových stránok. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobov spracovania údajov v Google Analytic možno nájsť na stránkach: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk. Používateľ môže predchádzať zhromaždovaniu svojich údajov po nainštalování v prehliadači dodatku, ktorý blokuje odosielanie údajov do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

2. Google reCAPTCHA – služba, ktorá znemožňuje kontrolu po zachovaní Používateľa, či boli údaje na webových stránkach (napr. vo formulári) zadané človekom, alebo automátom. Analýza priebeha v pozadí automaticky po otvorení webvých stránok bez oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi. V rámci analýzy mechanizmu zohľadní rôzné druhy informácií (napr. adresa IP, vykonávanie pohybov myší, čas strávený na webových stránkach), a zhromaždené údaje sa odosielajú priamo k spoločnosti Google. Viac informácií ohľadom Google reCAPTCHA nájdete na webových stránkach: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html

Viac informácií ohľadom politiky ochrany súkromia a zhromaždených na webových stránok: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

VII. ZMENA POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Táto Politika ochrany súkromia môže byť zmenená Správcom zverejnením novej verzie vo Webových stránkach.

Táto verzia Politika ochrany súkromia platí odo dňa 25.05.2018.